Dinosaur Godzilla Soft puppet show Soft Vinyl (369